Full d'inscripció Estiu a l'Espai
ESTIU A L’ESPAI

FULL D’INSCRIPCIÓDades del participant

Nom i llinatges:

Data de naixement:

Atencions especials (malalties, medicació, etc..)

Adreça:

Telèfons:

Mail:

Dades pares /tutors

Nom i llinatges:

Adreça:

Telèfons:


Autoritzo al meu fill/a a participar en les diferents activitats i sortides.


              Data:                                                                                      Signatura:Tarifes:

220€ mensuals


200€ segon germà/na


Forma de pagament

* Efectiu a l’Espai de Ioga

* Ingrés al compte de Caixa Colonya nº 2056 0012 20 4102001344

(Presenteu la còpia d’ingrés per formalitzar la matrícula)